Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1267
Title: IFLA parimet mbi përkujdesjen dhe përdorimin e materialit bibliotekar
Other Titles: IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material
Authors: IFLA Core Programme on Preservation and Conservation (PAC)
Council on Library and Information Resources (CLIR)
Adcock, Edward P.
Varlamoff, Marie-Thérèse
Kremp, Virginie
Keywords: Subject::Preservation
Subject::Preservation and conservation
Subject::Library services to the disabled in long-term care facilities
Issue Date: Jun-2004
Publisher: IFLA PAC, Paris & CLIR, Washington DC
Series/Report no.: International Preservation Issues;(Translation of No. 1)
Abstract: Ky dokument është një hyrje e përgjithshme në përkujdesjen dhe përdorimin e materialit bibliotekar për individë dhe institucione me njohuri të vogla apo pa fare njohuri në prezervim. Kjo nuk ofron një list gjithëpërfshirëse të metodave dhe praktikave të detajizuara, por sjell informacion bazë për të asistuar bibliotekat në krijimin e një qëndrimi të përgjegjshëm në përkujdesjen për koleksionet e tyre. Rreziqet për koleksionet shpesh janë të njohura, por bibliotekarët shpesh nuk i theksojnë zëshëm pasojat e injorimit të rreziqeve. ‘Parimet e IFLA-s për përkujdesjen dhe përdorimin e materialeve bibliotekare’, janë bërë kështu me qëllim të inkurajimit të atyre që janë përgjegjës për t’u ballafaquar me këto pasoja dhe që, së bashku me ekspertë shkencorë dhe teknikë, të bëjnë formulimin e një politike pozitive për të ardhmen e materialeve në koleksionet e tyre. Në rend të parë, ky publikim ka për qëllim: të ekspozojë rrezikshmërinë e materialit bibliotekar të avansojë njohurinë lidhur me vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e materialit bibliotekar të inkurajojë përkujdesjen dhe përdorimin e duhur të materialit bibliotekar të ndihmojë stafin bibliotekar në kërkim të zgjidhjeve të problemeve të prezervimit të inkurajojë linja të qarta komunikimi midis drejtuesëve të bibliotekave, drejtuesëve të ndërtesave dhe stafit të prezervimit dhe të bibliotekave, në mënyrë që të gjithë të interesuarit të punojnë së bashku drejt prezervimit të përmbajtjeve të bibliotekave.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1267
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
ipi1-sq.pdf230.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.