Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1618
Title: Smernica IFLA pre knižnièné služby v multikultúrnych komunitách - Súhrn
Other Titles: Multicultural Communities: Guidelines for Library Services - An Overview
Authors: IFLA Library Services to Multicultural Populations Section
Stasselová, Silvia
Keywords: Subject::Indigenous matters
Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Access to information
Subject::Equal access
Issue Date: Jan-2011
Publisher: Spolok slovenských knihovníkov/Slovak Librarians Association
Abstract: Tento dokument je súhrnom 3. vydania Smernice IFLA pre knižnièné služby v multikultúrnych komunitách z roku 2009. Smernica presadzuje spravodlivost' a rovnost' prístupu v rámci knižnièných služieb pre multikultúrne komunity, definuje základy plánovania knižnièných služieb pre všetky skupiny v spoloènosti a kritériá, pod'la ktorých sa multikultúrne služby môžu posudzovat', ako aj spravodlivý prístup pri doplòovaní fondov a poskytovaní služieb. Podporuje porozumenie a spoluprácu medzi multikultúrnymi skupinami, zastúpenými vo všetkých spoloènostiach.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1618
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
guidelines-overview-sk.pdf298.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.