Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/191
Title: Manifest IFLA / UNESCO o verejných knižniciach 1994
Other Titles: IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994
Authors: UNESCO
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Stasselová, Silvia
Keywords: Subject::Access to information
Subject::Access to knowledge
Subject::Public libraries
Subject::UNESCO
Issue Date: Feb-2010
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Sloboda, prosperita a rozvoj spoločnosti a jednotlivcov sú základnými ľudskými hodnotami. Je možné ich dosiahnuť iba prostredníctvom schopností dobre informovaných občanov uplatňovať svoje demokratické práva a zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti. Tvorivá účasť a rozvoj demokracie závisia od primeraného vzdelania a tiež od slobodného a neobmedzeného prístupu k poznatkom, myšlienkam, kultúre a informáciám. Verejná knižnica, miestna brána k poznatkom, je základnou podmienkou pre celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca a spoločenských skupín. Tento Manifest vyhlasuje presvedčenie UNESCO, že verejná knižnica je silnou oporou vzdelávania, kultúry a informácií a nevyhnutným činiteľom podporovania mieru a duchovného bohatstva v mysliach mužov a žien. UNESCO preto vyzýva národné vlády a miestne samosprávy, aby podporovali a aktívne sa angažovali v rozvoji verejných knižníc.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/191
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File SizeFormat 
pl-manifesto-sk.pdf198.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.