Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/252
Title: IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år. Andra upplagan (revidering av riktlinjerna från 2003)
Other Titles: IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18. 2nd Edition (revision of 2003 Guidelines)
Authors: IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Rankin, Carolynn
Larson, Per
Keywords: Subject::Children
Subject::Libraries for children
Subject::Management
Subject::Young adults
Issue Date: Mar-2019
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: IFLA:s Libraries for Children and Young Adults Section (C&YA Section) har genomfört denna revidering av Guidlines for Children’s Libraries Services, senast publicerad 2003, för att lyfta fram bra tillvägagångssätt i biblioteksservice för barn. IFLA:s standarder är internationellt granskade dokument som publiceras och regelbundet uppdateras. De avspeglar rådande sam-förstånd om principer, riktlinjer, bästa tillvägagångssätt och modeller för en särskild aktivitet eller service. Det har uppmärksammats att de aktuella förhållandena skiljer sig markant mellan olika offent-liga bibliotek runt om i världen. IFLA:s riktlinjer är för många barnbibliotekarier eftersträvans-värda mål när de försöker tillhandahålla ett basutbud av böcker och genomföra läsfrämjande insatser. Riktlinjerna är inte en uppsättning regler för att utforma en idealisk bibliotekstjänst för barn med olika slags förutsättningar. De föreslår vad som kan vara möjligt och genom-förbart med tanke på de stora skillnaderna i sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden mellan utvecklingsländer, medelinkomstländer och industrialiserade länder. Varje offentligt bibliotek har sitt särskilda samhälle att betjäna och gör därför olika prioriteringar och har olika användarbehov. IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice för barn och unga 0–18 år kan användas för att stödja utvecklingen och förbättringen av bibliotekstjänster för barn och unga i alla värl-dens regioner. Riktlinjerna främjar och uppmuntrar utvecklingen av effektiva bibliotekstjänster för barn med olika slags förutsättningar genom att ge det internationella bibliotekssamfundet vägledning om barns behov av och rätt till information, läs- och skrivkunnighet samt läsning. Avsikten är att hjälpa offentliga bibliotek att implementera kvalitativ service för barn i den digitala tidsåldern, med insikt om bibliotekens förändrade roll i det moderna samhället. Diskussionen i IFLA:s Global Vision visar att bibliotek har mycket viktiga roller när det gäller att främja litteracitet, lärande och läsande, och att de är fokuserade på samhället. Utbildningskvalitet och global läs- och skrivkunnighet lyfts fram i FN:s framtidsvision 2030 Agenda for Sustainable Develop-ment.De reviderade riktlinjerna ger uppdaterad kunskap och yrkesmässig förståelse för dem som strategiskt planerar eller tillhandahåller biblioteksservice och program för barn. De riktar sig till praktiserande bibliotekarier, bibliotekspersonal, bibliotekschefer och administratörer samt studenter och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap. Riktlinjerna kan också vara till hjälp för beslutsfattare och de som utvecklar politiska riktlinjer. Informationen är också till nytta för de NGO:er (non-governmental organizations) som främjar litteracitet samt läsprogram för barn och deras familjer
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/252
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-sv.pdfIFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år - 2018284.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons