Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/751
Title: Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici: Multikultúrna knižnica – brána ku kultúrne rozmanitej spoločnosti vo vzájomnom dialógu
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Stasselová, Silvia
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Oct-2010
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Všetci ľudia žijú v čoraz rôznorodejšej spoločnosti. Na svete existuje viac ako 6 000 rôznych jazykov. Každoročne narastá miera medzinárodnej migrácie, ktorá má za následok zvyšujúci sa počet ľudí so zložitou identitou. Globalizácia, zvýšená migrácia, rýchlejšia komunikácia, jednoduchá doprava a ďalšie vplyvy 21. storočia vedú k narastajúcej kultúrnej rozmanitosti v mnohých krajinách, kde to tak v minulosti nebolo alebo kde sa rozširuje existujúce multilkultúrne prostredie. „Kultúrna rozmanitosť“ alebo „multikulturalizmus“ sa vzťahuje k harmonickej koexistencii a interakcii rôznych kultúr, pričom by sa „kultúra mala považovať za súbor osobitných duchovných, materiálnych, intelektuálnych a citových čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny a okrem umenia a literatúry by mala zahŕňať aj životný štýl, spôsob spolunažívania, hodnotové rebríčky a presvedčenie“. Kultúrna rozmanitosť alebo multikulturalizmus je základom našej kolektívnej sily v miestnych komunitách a v globálnej spoločnosti. Kultúrna a jazyková rozmanitosť je spoločným dedičstvom ľudstva, ktoré by malo byť chránené a uchovávané v prospech všetkých. Je zdrojom výmeny, inovácií, kreativity a mierového spolunažívania medzi národmi. „Úcta k rozmanitosti kultúr, tolerancia, dialóg a spolupráca v atmosfére vzájomnej dôvery a porozumenia sú najlepším zárukami medzinárodného mieru a bezpečnosti. “Preto by mali knižnice všetkých typov mali odrážať, podporovať a presadzovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni, a tým prispievať k dialógu medzi kultúrami a aktívnemu občianstvu. Vzhľadom na to, že knižnice slúžia rôznym záujmom a komunitám, pôsobia ako vzdelávacie, kultúrne a informačné centrá. Pri podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti sa knižnice riadia svojím záväzkom dodržiavať zásady základných sobôd a rovnosti prístupu k informáciám a znalostiam pre všetkých, pri rešpektovaní kultúrnej identity a hodnôt.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/751
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-sk.pdfManifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici194.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.