Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-
dc.contributor.authorUNESCO-
dc.date.accessioned2021-06-14T14:40:41Z-
dc.date.available2010-10-25-
dc.date.available2021-06-14T14:40:41Z-
dc.date.issued2010-10-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/751-
dc.description.abstractVšetci ľudia žijú v čoraz rôznorodejšej spoločnosti. Na svete existuje viac ako 6 000 rôznych jazykov. Každoročne narastá miera medzinárodnej migrácie, ktorá má za následok zvyšujúci sa počet ľudí so zložitou identitou. Globalizácia, zvýšená migrácia, rýchlejšia komunikácia, jednoduchá doprava a ďalšie vplyvy 21. storočia vedú k narastajúcej kultúrnej rozmanitosti v mnohých krajinách, kde to tak v minulosti nebolo alebo kde sa rozširuje existujúce multilkultúrne prostredie. „Kultúrna rozmanitosť“ alebo „multikulturalizmus“ sa vzťahuje k harmonickej koexistencii a interakcii rôznych kultúr, pričom by sa „kultúra mala považovať za súbor osobitných duchovných, materiálnych, intelektuálnych a citových čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny a okrem umenia a literatúry by mala zahŕňať aj životný štýl, spôsob spolunažívania, hodnotové rebríčky a presvedčenie“. Kultúrna rozmanitosť alebo multikulturalizmus je základom našej kolektívnej sily v miestnych komunitách a v globálnej spoločnosti. Kultúrna a jazyková rozmanitosť je spoločným dedičstvom ľudstva, ktoré by malo byť chránené a uchovávané v prospech všetkých. Je zdrojom výmeny, inovácií, kreativity a mierového spolunažívania medzi národmi. „Úcta k rozmanitosti kultúr, tolerancia, dialóg a spolupráca v atmosfére vzájomnej dôvery a porozumenia sú najlepším zárukami medzinárodného mieru a bezpečnosti. “Preto by mali knižnice všetkých typov mali odrážať, podporovať a presadzovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni, a tým prispievať k dialógu medzi kultúrami a aktívnemu občianstvu. Vzhľadom na to, že knižnice slúžia rôznym záujmom a komunitám, pôsobia ako vzdelávacie, kultúrne a informačné centrá. Pri podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti sa knižnice riadia svojím záväzkom dodržiavať zásady základných sobôd a rovnosti prístupu k informáciám a znalostiam pre všetkých, pri rešpektovaní kultúrnej identity a hodnôt.en_US
dc.language.isosken_US
dc.publisherIFLAen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/731en_US
dc.subjectSubject::Library services to multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multilingualismen_US
dc.subjectSubject::Linguistic diversityen_US
dc.subjectSubject::Linguistic heritageen_US
dc.subjectSubject::Diversityen_US
dc.subjectSubject::UNESCOen_US
dc.titleManifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici: Multikultúrna knižnica – brána ku kultúrne rozmanitej spoločnosti vo vzájomnom dialóguen_US
dc.title.alternativeIFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogueen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
ifla.oPubId9434en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
dc.contributor.translatorStasselová, Silvia-
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-sk.pdfManifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici194.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.