Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/752
Title: IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest: Det mångkulturella biblioteket – nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Aug-2009
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än sex tusen olika språk i världen. Den internationella migrationen ökar för varje år vilket leder till att fler och fler människor har en komplex identitet. Globalisering, tilltagande migration, snabbare kommunikation, bekväma transporter och andra 2000-talsfenomen har utökat den kulturella mångfalden i många länder där den kanske inte funnits tidigare eller har förstärkt den existerande mångkulturella sammansättningen. Begreppet ”kulturell mångfald” eller ”mångkultur” syftar på den harmoniska samexistensen och interaktionen mellan olika kulturer, där ”kultur bör anses omfatta hela komplexet av de andliga, materiella, intellektuella och emotionella egenskaper som är utmärkande för ett samhälle eller en social grupp och omfattar, förutom konst och litteratur, livsstilar, samlevnadsformer, värdesystem, traditioner och trosuppfattningar”. Kulturell mångfald är grundvalen för vår kollektiva styrka, såväl i lokalsamhället som på global nivå. Kulturell och språklig mångfald är mänsklighetens gemensamma arv och bör vårdas och bevaras till gagn för alla. Den är en källa till utbyte, innovation, kreativitet och fredlig samlevnad människor emellan. ”Respekt för kulturernas mångfald, tolerans, dialog och samarbete i en anda av ömsesidig tillit och förståelse är en av de bästa garantierna för internationell fred och säkerhet”. Bibliotek av alla slag bör därför avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald på internationell, nationell och lokal nivå, och på så sätt verka för en interkulturell dialog och ett aktivt medborgarskap. Då biblioteken betjänar olika intressen och samhällsgrupper, fungerar de som centra för lärande, kulturliv och information. Genom att verka för kulturell och språklig mångfald uppfyller biblioteken sina förpliktelser mot principerna om de grundläggande friheterna och allas rätt på lika villkor till information och kunskap, med respekt för kulturell identitet och kulturella värden.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/752
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-sv.pdfIFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest52.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.